Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Шаблон статті (зразок)

MeSH (Mediсal Subject Headings) - правила оформлення списку ключових слів

Назва статті повинна коротко і максимально точно відображати суть проведених досліджень і не містити скорочень та абревіатур.

До друку будуть прийматися наукові статті, які мають такі необхідні структурні елементи.

 1. Вступ:

а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними задачами;

б) короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;

в) виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, яким присвячується стаття.

Рисунки і таблиці у вступі не допускаються.

 1. Постановка задачі:

Лаконічне (1-2 речення) формулювання мети роботи.

 1. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів з поділом його на розділи з відповідними назвами.

У цьому розділі рекомендується висвітлити такі питання:

а) ґрунтовний огляд існуючих рішень поставленої задачі (якщо це необхідно);

б) актуальність поставленої задачі;

в) вибір методів, підходів, моделей та інструментів розв’язку поставленої задачі;

г) власне рішення поставленої задачі;

д) адекватність теоретичних рішень і переваги практичних рішень над існуючими;

е) приклади застосування отриманих результатів.

 1. Висновки:

а) короткий опис існуючих рішень задач досліджень предметної області та конкретні наукові результати, що встановлені в ході таких досліджень;

б) які нові рішення задач досліджень предметної області пропонуються, чим вони відрізняються від вже існуючих і які мають переваги порівняно з існуючими. Сфера застосування запропонованих нових рішень задач досліджень предметної області;

в) які нові задачі можуть бути розв’язані запропонованими новими рішеннями задач досліджень предметної області, як удосконалено вже існуючі, їх практична реалізація та/або вдосконалення вже існуючих;

г) останній абзац висновків – це перспективи подальших досліджень предметної області та їх практичної реалізації.

Рисунки і таблиці у висновках не допускаються.

 1. Перелік джерел.

Рекомендовано оформлювати списки джерел за стилем Vancouver.

Реферат обсягом 1800–2000 знаків подається українською та англійською мовами. Реферат повинен містити такі структурні елементи: проблематика; мета дослідження; методика реалізації; результати дослідження; висновки (англійською, відповідно, background, objective, methods, results, conclusions).

До кожного реферату додаються ключові слова відповідною мовою.

Обсяг статті - від 6 сторінок до переліку джерел та рефератів.

Стаття супроводжується:

– актом експертизи (для авторів з України), завіреним печаткою, про можливість відкритого публікування;

– витягом із протоколу засідання ради факультету чи відповідного самостійного підрозділу КПІ ім. Ігоря Сікорського (для авторських колективів із КПІ ім. Ігоря Сікорського; статті авторів, які не працюють в університеті - витягом з протоколів відповідних рад);

– відомостями про всіх авторів українською та англійською мовами у такому форматі:

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

 

українською  

Англійською

Прізвище

 

 

 

Ім’я

 

 

 

По батькові

 

 

 

ORCID

 

 

 

Науковий ступінь

 

 

 

Вчене звання

 

 

 

Місце роботи

(університет/інститут,

факультет, кафедра

 

 

 

Посада

 

 

 

Контактний телефон

 

 

 

Електронна адреса

 

 

 

 

Якщо у когось немає ORCID, його можна зареєструвати тут https://orcid.org/

Рекомендується формувати авторські колективи за участю Scopus-цитованих учених.

 

Вимоги до рукописів

 1. Мова статті: українська, англійська.

Статті мають бути написані якісною мовою. Машинний переклад, велика кількість орфографічних та друкарських помилок є підставою для відхилення статті.

 1. Параметри сторінки: відступ зверху і знизу, з обох сторін – 20 мм. Нумерація сторінок – у правому верхньому куті. 
 2. Основні елементи статті розміщуються в такій послідовності:

а) номер УДК великими літерами (розмір кеглю 12 напівжирний), розташований з лівого боку;

б) назва статті великими буквами (розмір кеглю 24 напівжирний) по центру;

в)прізвище автора (авторів) та ініціали   напівжирним, далі – науковий ступінь, посада, електронна адреса, місце роботи (навчання), так для всіх авторів (розмір кеглю 11) розташування з правого боку;

г) далі - реферат (розмір кеглю 9), що містить не менше 200 слів  (або 1800-2000 знаків), під ним - ключові слова по ширині;

ґ) далі текст статті (розмір кеглю 12), розміщений у дві колонки, проміжок між ними 7,5мм. Абзацний відступ 7,5мм.

е) після висновків викладається Перелік посилань та References (розмір кеглю - 9).

є) після тексту статті розміщується  реферат  англійською мовою із дотриманням тих розмірів, що викладено у підпунктах а-г. (Для статті на англійській мові – на українській).

 1. У статті необхідно дотримуватись термінології та позначень відповідно до прийнятих міжнародних і державних стандартів. Використовуючи новий термін або абревіатуру перший раз в статті, автор повинен розшифрувати та пояснити їх.
 2. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ.
 3. Формули, рисунки, таблиці, розділи мають просту арабську наскрізну нумерацію. Рисунки і таблиці розміщуються посередині без абзацу. Підпис під рисунком розміщується під ним посередині, назва таблиці над нею, з лівого боку. Рисунки і таблиці з підписами мають розмір 10 кеглю). Після рисунку і таблиці текст подається через один абзац.

Не слід нумерувати структурні елементи статті та формули, якщо на них немає посилання в тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки.

 1. Перелік посилань подається в порядку посилання. Неприпустиме посилання на неопуб­ліковані та незавершені праці.

Перелік посилань повинен містити необхідні посилання на новітні досягнення за тематикою статті (основна кількість джерел – опубліковані за останні 5 років).

Посилань на роботи авторів статті (самоцитування) має бути не більше ніж 30% від загальної кількості джерел у списку.

Назви статей, а також монографій, збірників, праць нарад, тез доповідей, авторефератів дисертацій даються повністю. Для статей обов’язково вказується їх назва, назва видання, рік, том, номер, початкова та кінцева сторінки, для монографій – місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок.

Не дозволяється посилатися на технічну і нормативну документацію, навчальну і довідкову літературу.

До кожного посилання у переліку слід додавати DOI (за їх наявності). У джерелах, опублікованих після 2000 року, особливо закордонних, DOI переважно наявні.

Перелік посилань подається двома списками. Перший оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015, другий – згідно з IEEE Citation Reference. У другому списку назви статей і книг перекладаються англійською мовою (якщо оригінал в кириличному написанні); прізвища авторів, назви журналів і видавництв подаються в транслітерації. При посиланні на україно- та російськомовні джерела в кінці в дужках англійською вказується мова оригіналу.

Приклади переліку посилань:

 1. Карасев В.А., Максимов В.П., Сидоренко М.К. Вибродиагностика газотурбинных двигателей. – М.: Машиностроение, 1978. – 131 с.
 2. Виброакустическая диагностика зарождающихся дефектов / Ф.Я. Балицкий, М.А. Иванова, А.Г. Соколова, Е.И. Хомяков. – М.: Наука, 1984. – 119 с.
 3. Акустический неразрушающий контроль авиационных газотурбинных двигателей // Научно-технический отчет. – К.: НПО “Славутич”, 1995.
 4. Плахтиенко Н.П. К диагностике кусочно-постянной жесткости при нелинейных резонансах // Прикл. механика. – 1991. – 27, № 10. – С. 112–120.
 5. Бурау Н.И., Гельман Л.М., Марчук П.И. Пассивно-активный метод виброакустической диагностики вращающихся деталей авиационного двигателя // Авиационно-космическая техника и технология: Сб. научн. тр. – Харьков: Гос. Аэрокосмичес­кий ун‑т “ХАИ”, 1998. – Вып. 5. – С. 374–378.
 6. Бендат Дж., Пирсол А. Применения корреляционного и спектрального анализа / Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – 312 с.
 7. Бурау Н.І., Гельман Л.М. Теоретичні основи діагностичного низькочастотного акустичного методу вільних коливань // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 1998. – № 3. – С. 107–110.
 8. Панов А.П. О новых кватернионах вращения и их применении в задачах управления ориентацией твердого тела // Тези доп. ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. “Гіротехнології, навігація та управління рухом”, 9–10 жовтня 1997, Київ. – К.: НТУУ “КПІ”, 1997. – С. 70.
 9. Рябцев Г.Л. Первапораційне розділення однорідних рідких систем: Автореф. дис. канд. техн. наук. – К., 1997. – 175 с.

 

Приклади References:

 1. Stein, “Random patterns”, in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55–70.
 2. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions(Applied Mathematics Series 55).Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32–33.
 3. H. Davis and J.R. Cogdell, “Calibration program for the 16-foot antenna”, Elect. Eng. Res. Lab., Univ. Texas, Austin, Tech. Memo. NGL-006-69-3, Nov. 15, 1987.
 4. P. Wilkinson, “Nonlinear resonant circuit devices”, U.S. Patent 3 624 125, July 16, 1990.
 5. O. Williams, “Narrow-band analyzer”, Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993.
 6. E. Kalman, “New results in linear filtering and prediction theory”, J. Basic Eng., ser. D, vol. 83, pp. 95–108, 1961.
 7. I. Bidyuk et al., “Optimization of reinsurance strategies using DSS”, Naukovi Visti NTUU KPI, no. 5, pp. 46–54, 2014 (in Ukrainian).

Вимоги до файлів

 1. Текст статті набирається в текстовому редакторі WORD з дотриманням таких вимог: шрифт Times New Roman Cyr, друк – через один інтервал, автоматичні переноси не застосовувати. 
 2. Формули набираються в редакторі формул MathType. Це стосується також формул і їх елементів, які даються в тексті.

Дужки – (); [], {} – набирати з клавіатури. Дужки з шаблону редактора формул використовуються тільки для дробів.

 1. Рисунки мають бути виконані за допомогою графічного редактора WORD, CorelDRAW будь-яких версій, VIZIO, EXCEL. Кожний рисунок повинен мати підпис. Цифрові позначки на рисунках мають бути пропорційні розміру рисунка. Товщина контурних ліній – 0,8–1,0 мм, допоміжних – 0,5 мм, масштабної сітки – 0,3 мм. Рисунки, які мають позиції а, б, …, повинні бути однакової висоти і скомпоновані по горизонталі. Позначення ліній на графіках виносяться в підрисунковий підпис.

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.