Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Згідно з Постановою № 7-05/1 ВАК України від 15.01.2003 р. до друку прийматимуться лише наукові статті, які мають такі необхідні структурні елементи.

1. Вступ:

а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними задачами;

б) короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;

в) виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, яким присвячується стаття.

Рисунки і таблиці у вступі не допускаються.

2. Постановка задачі  це лаконічне (1-2 речення) формулювання МЕТИ РОБОТИ.

3. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів з поділом його на розділи з відповідними назвами.

У цьому розділі рекомендується висвітлити такі питання:

а) ґрунтовний огляд існуючих рішень поставленої задачі (якщо це необхідно);

б) актуальність поставленої задачі;

в) вибір методів, підходів, моделей та інструментів розв’язку поставленої задачі;

г) власне розв’язок поставленої задачі;

д) адекватність теоретичних рішень і переваги практичних рішень над існуючими;

е) приклади застосування отриманих результатів.

4. Висновки:

а) короткий опис існуючих розв’язків задач досліджень предметної області та конкретні наукові результати, що  встановлені в ході таких досліджень;

б) які нові розв’язки задач досліджень предметної області пропонуються, чим вони відрізняються від вже існуючих і  які мають переваги порівняно з існуючими. Сфера застосування запропонованих нових розв’язків задач досліджень предметної області;

в) які нові задачі можуть бути розв’язані запропонованими новими розв’язками задач досліджень предметної області. Як удосконалено вже існуючі розв’язки задач досліджень предметної області. Практична реалізація запропонованих  нових розв’язків задач досліджень предметної області та/або вдосконалення вже існуючих розв’язків задач досліджень предметної області;

г) ОСТАННІЙ АБЗАЦ ВИСНОВКІВ – це перспективи подальших досліджень предметної області та їх практичної реалізації.

Рисунки і таблиці у висновках не допускаються.

5. Список літератури.

Редакційна колегія звертає увагу авторів на те, що назва статті повинна коротко і максимально точно відображати суть проведених досліджень.

Стаття з анотаціями подається автором на папері в одному примірнику (14 кегль, через один інтервал) та в електронному вигляді.

Анотація (ініціали та прізвища авторів, назва статті, текст – обсягом  1800–2000 знаків) подається українською,  російською та англійською мовами. Анотація повинна містити такі структурні елементи (із заголовками): проблематика; мета дослідження; методика реалізації; результати дослідження; висновки (англійською, відповідно, background, objective, methods, results, conclusions). До кожної анотації додаються ключові слова відповідною мовою.

Обсяг: 10 стор. для оригінальних і 18 стор. для оглядових статей (без списків літератури та анотацій).

Стаття супроводжується:

 актом експертизи (для авторів з України), завіреним печаткою, про можливість від­кри­того публікування

– витягом із протоколу засідання ради факультету чи від­по­від­ного самостійного під­розділу КПІ ім. Ігоря Сікорського (для авторських колективів із КПІ ім. Ігоря Сікорського; статті авторів, які не працюють в університеті, направляються на розгляд до відповідних рад редакцією журналу)

– відомостями  про всіх авторів українською, російською і англійською мовами  у такому форматі:  

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

Українською

Російською

Англійською

Прізвище

 

 

 

Ім’я

 

 

 

По батькові

 

 

 

ORCID

 

Науковий ступінь

 

 

 

Вчене звання

 

 

 

Місце роботи

(університет, факультет/інститут,

Кафедра)

 

 

 

Посада

 

 

 

Контактний телефон

 

Адреса електронної пошти

 

ORCIDи для кожного автора  обов’язкова умова публікації у нашому журналі. Якщо у когось немає ORCID, його можна зареєструвати тут https://orcid.org/

Рекомендується формувати авторські колективи за участю Scopus-цитованих учених.

Вимоги до рукописів

1. Мова статті: українська, англійська, російська.

Статті мають бути написані ЯКІСНОЮ мовою. Машинний переклад, велика кількість орфографічних та друкарських помилок є підставою для відхилення статті.

2. Параметри сторінки: відступ зверху і знизу – 2 см, зліва – 2,5 м, справа – 1,5 см. Нумерація сторінок – у правому верхньому куті.

3. Основні елементи статті розміщуються в та­кій послідовності: номер УДК великими літерами, через один інтервал з абзацу – ініціали та прізвище автора (авторів) малими літерами, через один інтервал – назва статті великими напівжирними літерами, через один інтервал з абзацу – назва структурного елемента статті (Вступ), через один інтервал з абзацу ­– текст,  через один інтервал з абзацу – назва наступного структурного елемента статті,  додатки, якщо вони є, список літератури.

4. У статті необхідно дотримуватись тер­мі­нології та позначень відповідно до прийнятих міжнародних і державних  стандартів. Використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх.

5. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ.

6. Формули, рисунки, таблиці, розділи ма­ють просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати структурні елементи статті та формули, якщо на них немає посилання в тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки.

7. Список літератури подається в порядку посилання. Неприпустиме посилання на нео­пуб­лі­ко­вані та незавершені праці.

Список літератури повинен містити необхідні посилання на новітні досягнення за тематикою статті (основна кількість джерел – опубліковані за останні 5 років).

 Посилань на роботи авторів статті  (самоцитування) має бути не більше ніж 30% від загальної кількості джерел у списку.

Назви статей, а також монографій, збірників, праць нарад, тез допо­відей, авторефератів дисертацій даються пов­ністю. Для статей обов’язково вказується їх назва, назва видання, рік, том, номер, початкова та кінцева сторінки, для моногра­фій – місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок.

Не дозволяється посилатися на технічну і нормативну документацію, навчальну і довідкову літературу.

До кожного посилання у списку слід додавати DOI (за їх наявності). У джерелах, опублікованих після 2000 року, особливо закордонних, DOI переважно наявні.

Література подається двома списками. Перший оформлюється згідно з ГОСТ 7.1-84, другий – згідно з IEEE Citation Reference. У другому списку назви статей і книг перекладаються англійською мовою (якщо оригінал в кириличному написанні); прізвища авторів, назви журналів і видавництв подаються в транслітерації. При посиланні на україно- та російськомовні джерела в кінці в дужках англійською вказується мова оригіналу.

Приклади подання першого списку літератури:

 1. Карасев В.А., Максимов В.П., Сидоренко М.К. Вибродиагностика газотурбинных двигателей. – М.: Машиностроение, 1978. – 131 с.
 2. Виброакустическая диагностика зарождающихся дефектов / Ф.Я. Балицкий, М.А. Иванова, А.Г. Соколова, Е.И. Хомяков. – М.: Наука, 1984. – 119 с.
 3. Акустический неразрушающий контроль авиационных газотурбинных двигателей // Научно-техни­ческий отчет. – К.: НПО “Славутич”, 1995.
 4. Плахтиенко Н.П. К диагностике кусочно-пос­то­ян­ной жесткости при нелинейных резонансах  // Прикл. механика. – 1991. – 27, № 10. – С. 112–120.
 5. Бурау Н.И., Гельман Л.М., Марчук П.И. Пассивно-ак­тивный метод виброакустической диагностики вращающихся деталей авиационного двигателя // Авиационно-космическая техника и технология: Сб. научн. тр. – Харьков: Гос. Аэрокосмичес­кий ун‑т “ХАИ”, 1998. – Вып. 5. – С. 374–378.
 6. Бендат Дж., Пирсол А. Применения корреляционного и спектрального анализа / Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – 312 с.
 7. Бурау Н.І., Гельман Л.М. Теоретичні основи діагностичного низькочастотного акустичного методу вільних коливань // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 1998. – № 3. – С. 107–110.
 8. Панов А.П. О новых кватернионах вращения и их применении в задачах управления ориентацией твердого тела // Тези доп. ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. “Гі­ро­тех­­нології, навігація та управління рухом”, 9–10  жовтня 1997, Київ. – К.: НТУУ “КПІ”, 1997. – С. 70.
 9. Рябцев Г.Л. Первапораційне розділення однорідних рідких систем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – К., 1997. – 175 с.

Приклади подання другого списку літератури:

 1. L. Stein, “Random patterns”, in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55–70.
 2. M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions (Applied Mathematics Series 55).Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32–33.
 3. J.H. Davis and J.R. Cogdell, “Calibration program for the 16-foot antenna”, Elect. Eng. Res. Lab., Univ. Texas, Austin, Tech. Memo. NGL-006-69-3, Nov. 15, 1987.
 4. J.P. Wilkinson, “Nonlinear resonant circuit devices”, U.S. Patent 3 624 125, July 16, 1990.
 5. J.O. Williams, “Narrow-band analyzer”, Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993.
 6. R.E. Kalman, “New results in linear filtering and prediction theory”, J. Basic Eng., ser. D, vol. 83, pp. 95–108, 1961.
 7. P.I. Bidyuk et al., “Optimization of reinsurance strategies using DSS”, Naukovi Visti NTUU KPI, no. 5, pp. 46–54, 2014 (in Ukrainian).

Вимоги до файлів

1. Текст статті набирається в текстовому ре­дакторі WORD з дотриманням таких вимог: шрифт Times New Roman Cyr (розмір кегля – 14), друк – через один інтервал, автоматичні переноси не застосовувати, вирів­ню­вати по лівому краю, абзац починати за допомогою клавіші “ТАВ”. Клавішу “ЕNТЕR” використовувати тільки для позначення кінця абзацу.

2. Формули набираються в редакторі формул MathType. Це стосується також формул і їх елементів, які даються в тексті.

Дужки – (); [], {} – набирати з клавіатури. Дужки з шаблону редактора формул використовуються тільки для дробів.

Розмір формул – 100 %.

3. Рисунки мають бути виконані за допо­могою графічного редактора WORD, CorelDRAW будь-яких версій, VIZIO, EXCEL. Розміри рисунків по горизонталі – 82 або 170 мм. Кожний рисунок повинен мати під­пис. Цифрові познач­ки на рисунках мають бути пропорційні розміру рисунка. Товщина контурних ліній – 0,8–1,0 мм, допоміжних – 0,5 мм, масштабної сітки – 0,3 мм. Рисунки, які мають позиції аб, …, повинні бути однакової висоти і скомпоновані по горизонталі. Позначення ліній на графіках виносяться в підрисунковий підпис.

4. Розмір таблиць по горизонталі – 85 або170 мм. Максимальний розмір по горизонталі – 210 мм. Кожна таблиця повинна мати заголовок.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.